تادانه

مرغ‌عشق‌های همسایه‌ی روبه‌رویی
(مجموعه داستان)
فرشته نوبخت

نشر افراز
چاپ اول 1388
110 صفحه
1100 نسخه
2400 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment