تادانه

زبان، احساس و فرم در نمایش
باشگاه دانشجویان
سلسله نشست های هنر، فرهنگ و ادبیات
نقد و معرفی کتاب «نمایان با ماسک» نوشته پیتر هال
منصور براهیمی، استاد هنر و منتقد نمایش و فیلم
علی اکبر علیزاد، کارگردان و مدرس سینما
زمان: نشست پانزدهم – سه شنبه 24 آذرماه – ساعت 17 تا 18
محل تشکیل نشست: خیابان 16 آذر – باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن 66481611
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment