تادانه

امروز روز تولد «امین فقیری» است
امین فقیری
متولد ۳۰ آذر ۱۳۲۲ شیراز

درباره فقیری
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا
و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment