تادانه

بهرام حیدری

درباره بهرام حیدری
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا

بهرام حيدري در داستانهاي خود بيشتر به زندگي ايل نشينان بختياري پرداخته و داستانهاي او از فرهنگ عامه و فلكلور بختياري مايه گرفته اند. مجموعه داستانهاي «به خدا كه مي كشم هر كس كه كشتم» (1356)، «لالي» (1358) و «زنده پاها و مرده پاها» (1358) از آثار اوست كه در آنها به دنبال جستجوي فرهنگ و گذشته ايل است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment