تادانه

عکس‌نقاشی‌های رضا هدایت
وبلاگش مثل خودش همیشه چیز نویی برای گفتن دارد. هر بار هم که پیشش بروی، تازه ای برای گفتن دارد. نقاشی هایش، داستان هایش، شعرهایش، شاگردانش و حتی و حتی لیموهایی که به در و دیوار آویزان کرده. یا گل انبوه ها. یا ...
امروز که رسیدم به وبلاگش خیره شدم. عکس هایی از کردستان گرفته. عکس ها در ظاهر عکس اند؛ همین. اما وقتی کمی سرم را عقب تر کشیدم دیدم که نه، رضا فقط عکس نگرفته. دقیقا نقاشی شده اند. کادرهایی را گرفته که نقاشی طبیعت اند. چندتایی را دوباره در تادانه منتشر می کنم و پیشنهاد می دهم در خانه اش، ببخشید در وبلاگش، آنها را با کیفیت بزرگتر ببینید.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment