تادانه

منتشر شد
نمی توانم به تو فکر نکنم سیما
(مجموعه داستان)
محمد حسینی

نشر ثالث
76 صفحه
چاپ اول 1388
1650 نسخه
1800 تومان

از این نویسنده پیش از این منتشر شده است:
آبی تر از گناه/ رمان/ برنده جایزه گلشیری و مهرگان
یکی از همین روزها ماریا/ مجموعه داستان/ نامزده جایزه گلشیری
ریخت شناسی قصه های قرآنی/ برنده جایزه جشنواره های قرآنی
به دنبال فردوسی/ برگزیده جشنواره رشد

آماده انتشار:
تنها برای روجا/ رمان
مبانی ویرایش
شاهنامه فردوسی به روایت محمد حسینی/ نشر کتاب پارسه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment