تادانه

تاریخ شفاهی ادبیات | م.هاشم اکبریانی
مرکز يا ارگاني نداريم که از چنين طرح هايي حمايت کند. علاوه بر اين يادمان باشد که تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران اولين تجربه در عرصه تاريخ شفاهي ايران با اين گستردگي است و هيچ تجربه يي با اين گستردگي پيش از اين وجود نداشته است. طبيعي است وقتي براي اولين بار چنين تجربه يي وجود داشته باشد بخشي از کار براساس برنامه هاي از قبل طراحي شده پيش مي رود و بخشي از آن براساس آزمون و خطا و بر مبناي تجربياتي که به دست مي آيد. بنابراين تعريفي که من براي تاريخ شفاهي داشتم منتج از يافته هاي شخصي خودم بود که بر اثر تجربه شخصي و مطالعات شخصي به دست آورده بودم. به عبارت ديگر تجربه قبلي در کشور ما وجود نداشت و همچنين دسترسي به تجربه کشورهاي ديگر هم با توجه به مشکلات دسترسي به کتاب امکان پذير نبود. به اين ترتيب هر چه بود براساس يافته هاي شخصي خودم بود؛ چه درست و چه نادرست. البته بسياري از استادان و شخصيت هاي ادبي با قبول کردن انجام گفت وگو با آنها، نشان دادند اين طرح را خوشبختانه پذيرفته اند. در همين جا اين نکته مهم را هم اضافه کنم که اگر حمايت هاي معنوي شخصيت هاي بزرگوار ادبي و نيز دوستان و خانواده محترم شخصيت هاي فقيد ادبي و همچنين محققان و خبرنگاران حوزه ادبيات نبود بي شک کار به اين صورت و با اين گستردگي پيش نمي رفت ... ادامه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment