تادانه

چهار کتاب؛ دو شاعرِ همراه
یکی این همه گُل را از دستم بگیرد
جواد کلیدری

نشر شاملو
87 صفحه
1000 جلد
1500 تومان
تابستان 88


رشته کوه عزیز
نرگس برهمند

نشر شاملو
56 صفحه
1000 جلد
1000 تومان
تابستان 88


کادوی غمگین
جواد کلیدری

نشر شاملو
48 صفحه
1000 جلد
1000 تومان
پاییز 88


به دنیا اعتماد کرده ام
نرگس برهمند

نشر شاملو
64 صفحه
1000 جلد
1300 تومان
پاییز 88

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment