تادانه

همشهری داستان
کتاب سوم
کاری از گروه مجلات همشهری

سردبیران ارشد: سیدجواد رسولی، حمید باباوند
مسوولان تحریریه: مهدی قزلی، احسان رضایی
234 صفحه مصور
چاپ اول: 1388
تیراژ 10000 نسخه
قیمت 1000 تومان

از جمله خواندنی های این شماره:
ویژه نامه بیژن نجدی
ویژه نامه رضا امیرخانی
ویژه نامه کورت ونه گات
مروری بر رمان های «دشت بان»، «شامی شماس»، «دشتبان» و ...
خواندنی هایی از احمد دهقان، بلقیس سلیمانی، ابراهیم حسن بیگی، ناتاشا امیری
داستان هایی از فرهاد جعفری، راضیه تجار، فتح الله بی نیاز، احمد بیگدلی

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment