تادانه

به دو زبان گیلکی و فارسی
گیله وا
ماهنامه فرهنگی، هنری و پژوهشی
شماره 105
سال هجدهم
مرداد – شهریور 1388
64 صفحه – 1500 تومان

گزارش چهارمین دوره برگزاری آیین تحویل سال نو گیلان باستان
این تقویم شیر و خورشید یا آفتاب شمار است (پای صحبت عبداالرحمان عمادی، ایران شناس و پژوهشگر)
گاهشماری گیلانی
نقد کتاب اویتا من
مقایسه ای میان مرام نامه اجتماعیون جنگل و اعلامیه جهانی حقوق بشر
و شعر و داستان و فولکلور

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment