تادانه

سه کتاب
بازی: مهندسی یک رمان
قاسم کشکولی

نشر ثالث
94 صفحه
چاپ اول 1388
1650 نسخه
2000 تومان


زن در پیاده رو راه می رود
(مجموعه داستان)
قاسم کشکولی

نشر ثالث
چاپ اول ثالث 1388
1100 نسخه
88 صفحه
2000 تومان


سوانح احمد غزالی
به روایت: قاسم کشکولی

نشر ثالث
64 صفحه
چاپ اول 1388
1650 نسخه
1500 تومان


Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment