تادانه

پژوهش‌ فولكلور | محمد جعفري‌قنواتي‌
ادبيات‌ شفاهي‌ يا ادبيات‌ عامه‌ يا آن‌گونه‌ كه‌ در ايران‌ رواج‌ دارد، ادبيات‌ عاميانه‌ چيست‌؟ چه‌ بخش‌هايي‌ دارد و چه‌ ژانرها و گونه‌هايي‌ را دربر مي‌گيرد؟ ويژگي‌هاي‌ اين‌ ژانرها چيست‌؟ اهميت‌ ادبيات‌ عامه‌ در چيست‌؟ از چه‌ زماني‌ به‌ اين‌ ادبيات‌ توجه‌ شده‌ است‌؟ ادبيات‌ تأليفي‌ يا نوشتاري‌ ما در گذشته‌ و حال‌، چه‌ ارتباطي‌ با اين‌ ادبيات‌ داشته‌ و به‌ عبارت‌ دقيق‌تر، تعامل‌ ادبيات‌ تأليفي‌ و شفاهي‌ ما چگونه‌ بوده‌ است‌؟ ادبيات‌ شفاهي‌ در نظام‌ آموزشي‌ ما از چه‌ جايگاهي‌ برخوردار است‌؟ كار پژوهشي‌ در اين‌ زمينه‌، در چه‌ وضعيتي‌ قرار دارد و با چه‌ مشكلات‌ و مسائلي‌ همراه‌ است‌؟ سرمنشأ اين‌ مشكلات‌ را چه‌ عواملي‌ تشكيل‌ مي‌دهند؟ سرانجام‌ براي‌ رفع‌ تنگناها و مشكلات‌ ادبيات‌ شفاهي‌، چه‌ كارهايي‌ مي‌توان‌ انجام‌ داد؟
موارد فوق‌، بخشي‌ از پرسش‌هايي‌ است‌ كه‌ نگارنده‌ قصد دارد طي‌ يك‌ سلسله‌ مقاله‌، به‌ آن‌ها بپردازد. اين‌ مقاله‌ها اگر چه‌ به‌ هم‌ پيوسته‌اند، كوشش‌ نگارنده‌ اين‌ خواهد بود كه‌ هر يك‌ از آنها در عين‌ حال‌، كمابيش‌ از استقلال‌ نيز برخوردار باشد.
پيش‌ از هر چيز، بايد يادآوري‌ كنم‌ كه‌ بخشي‌ از آن‌چه‌ ذكر خواهد شد، برداشت‌هاي‌ شخصي‌ بنده‌ است‌ كه‌ براي‌ گشايش‌ بحثي‌ عمومي‌ در اين‌ زمينه‌، به‌ ساحت‌ اهل‌ نظر عرضه‌ مي‌گردد. چنان‌چه‌ اين‌ مقاله‌ها و تلاش‌ نگارنده‌ بتواند انگيزه‌اي‌ براي‌ بحث‌ و گفت‌و گفت‌ در اين‌ زمينه‌ ايجاد كند، صاحب‌ اين‌ قلم‌ اجر خود را دريافت‌ خواهد كرد و به‌ همين‌ دليل‌، وامدار دوستاني‌ خواهد بود كه‌ به‌ نقد اين‌ نوشته‌ها بپردازند. زيرا چنين‌ نقدي‌، علاوه‌ بر روشن‌ شدن‌ مسائل‌ مبهم‌، باعث‌ دقت‌ و غناي‌ بيشتر نظريات‌ بنده‌ نيز خواهد شد ... ادامه

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment