تادانه

دو کتاب؛ یک نویسنده
گل گلدون من
سیمین غانم از آغاز تا امروز
به کوشش: اشرف باقری/ نسرین صفوی

نشر ثالث
156 صفحه
چاپ چهارم: 1386
2200 نسخه
2200 تومان


فقط ماه مال من نبود
نوشته: اشرف باقری
تصویرگر: هدا حدادی

نشر چتر
12 صفحه
چاپ اول: زمستان 1387
3000 نسخه
1000 تومان
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment