تادانه

تازه‌های نشر ثالث
آدلف
بنژامن کنستان
ترجمه مینو مشیری

نشر ثالث
چاپ اول 1388
2000 نسخه
136 صفحه
2800 تومان


هدیه غیرمنتظره
استیگ داگرمن
ترجمه محمدرضا قلیچ خانی

نشر ثالث
چاپ اول 1388
1100 نسخه
124 صفحه
2800 تومان


سفر در اتاق نسخه برداری
پل استر
ترجمه مهدی غبرائی

نشر ثالث
چاپ اول 1388
1100 نسخه
140 صفحه
2800 تومانگذری بر داستان نویسی فارسی
(مجموعه تحقیقات و نقد ادبی)
مهوش قویمی

نشر ثالث
چاپ اول 1387
1100 نسخه
246 صفحه
4500 تومان


نامه های کافکا به پدر و مادر
فرانتس کافکا
ترجمه ناصر غیاثی

نشر ثالث
چاپ اول 1387
2200 نسخه
102 صفحه
2000 تومان


بیگانگی در آثار کافکا
و تاثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی
محمود فلکی

نشر ثالث
چاپ اول 1387
2200 نسخه
174 صفحه
3200 تومانزن در پیاده رو راه می رود
(مجموعه داستان)
قاسم کشکولی

نشر ثالث
چاپ اول ثالث 1388
1100 نسخه
88 صفحه
2000 تومان


الا تی تی
(مجموعه داستان)
مهدی اخوان لنگرودی

نشر ثالث
چاپ اول 1387
1100 نسخه
152 صفحه
2800 تومان


لیلا و تکرار یک روایت
الهه منافی

نشر ثالث
چاپ اول 1388
1100 نسخه
156 صفحه
3000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment