تادانه

یک کتاب
بازی ها، کوچه ها، محله ها
(در چهار دفتر)
صادق عاشورپور

انتشارات میهن نو
(با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان)
چاپ اول – 1387
تیراژ: 1500 نسخه
قیمت هر جلد: 3900 تومان

هر بازی، گویای بخشی از زندگی و تبلور اندیشه گذشتگان و دلمشغولی آنان بوده است و شیوه ای برای رهایی از آلام و بیهودگی های زندگی بشر امروزی می تواند باشد و از سویی حفظ و حراست از آن ها خود می تواند رشته پیوندی از منظر فرهنگی میان و گذشتگان و همچنین میان ما و آیندگان گردد، و ارائه و کاربردشان، در مواقع لازم وسیله ای شود سالم و مفرح برای گریز از روزمرگی ها، رنج ها و رهایی از احساس بیهودگی های احتمالی و بعضا یاس آور که متاسفانه امروزه در زندگی ماشینی دامنگیر بسیاری از افراد جوامع است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment