تادانه

کتابی از لیندا هاچن
کتاب "نظریه ی تقلید نقیضه ای آموزه هایی از شکل های هنری قرن بیستم" نوشته ی لیندا هاچن در تشریح شکل های هنری و ادبی مدرن و پست مدرن به وسیله «سعید سبزیان» ترجمه شد.
سعید سبزیان در این باره به ایلنا گفت: کتاب "نظریه تقلید نقیضه ای" میکوشد با نگاهی بیناهنری به این مقوله بپردازد. از این رو کتاب حاضر در واقع شرحی است بر نحوه و ساز و کار شکل گیری کل هنر در قرن بیستم دنیای غرب. نویسنده کوشیده است نظریه اش را با طرح مثال هایی از حوزه معماری، نقاشی، موسیقی، اپرا، و ادبیات شامل شعر، نمایشنامه، و رمان مطرح کند.
سبزيان ادامه داد : این کتاب صرفاً نظریاتی انتزاعی را به ما نمی دهد، بلکه از تحلیل های او بی شک خواننده ایرانی می تواند علاوه بر آثار هنری و ادبی غرب، آثار ایرانی را هم درک کند.
وي افزود : کتاب حاضر منبع مناسبی برای منتقدان، دانشجویان شاخه های مختلف هنر و ادبیات است. این کتاب می تواند مبنای نظری قوی برای دانشجویان این رشته ها فراهم کند تا با ارجاع به آثار خارجی و بومی پایان نامه های دانشجویی تدوین کنند.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment