تادانه

چهار کتابِ «مجتبا پورمحسن»
بهار 63
(رمان)
مجتبا پورمحسن

نشر چشمه
100 صفحه
1500 نسخه
2200 تومان


تانگوی تک نفره
(مجموعه شعر)
مجتبا پورمحسن

انتشارات هزاره سوم اندیشه
64 صفحه
چاپ اول 1388
2000 نسخه
1500 تومانمردی بدون سرزمین
کورت ونه گات
ترجمه مجتبا پورمحسن

انتشارات هزاره سوم اندیشه
128 صفحه
چاپ اول 1388
2000 نسخه
2500 تومانگزیده ای از شعرهای ریموند کارور
ترجمه مجتبا پورمحسن

انتشارات هزاره سوم اندیشه
80 صفحه
2000 نسخه
1600 تومانجهنم صدایم می کند!
(مجموعه شعر
آزیتا حقیقی جو

انتشارات هزاره سوم اندیشه
36 صفحه
2000 نسخه
1000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment