تادانه

چند کتاب
ببینم نبض تان می زند؟!
(مجموعه داستان)
امین فقیری

نشر چشمه
چاپ اول
بهار 1388
120 صفحه
1500 نسخه
2800 تومان


مرگ خدایان موازی
(مجموعه داستان)
سعید کوشش

انتشارات داستانسرا
چاپ اول
اردیبهشت 1388
88 صفحه
1000 نسخه
1600 تومان


خیانت و داستان های دیگر
(مجموعه داستان)
مهدی میرباقری

انتشارات افراز
چاپ اول 1387
64 صفحه
1100 نسخه
1200 تومان


زمستان در آتش
(نمایشنامه)
مهدی میرباقری

انتشارات افراز
چاپ اول
88 صفحه
1100 نسخه
2000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment