تادانه

تأثیر افسانه بر داستان های ایتالو کالوینو
«ویکنت شقه شده» ، «شوالیه های ناموجود» ، «بارون درخت نشین» ، «مارکووالدو» و «اگر شبی از شب های زمستان مسافری» از آثار ماندگار «ایتالو کالوینو» هستند که حتی اگر «افسانه های ایتالیایی» او را در نظر نگیریم، او شاهکارنویسی است که آثارش عجیب شرقی هم به نظر می رسند.

مقاله «تاثیر افسانه بر داستان های ایتالو کالوینو» اگرچه از ادبیات ناچسبی رنج می برد اما مثل آدم لالی می ماند که حرف برای گفتن زیاد دارد. بد نیست بخوانیدش ... اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment