تادانه

دلِ من از زبان منزوی
دلم گرفته برایت زبان ساده عشق است
سلیس و ساده بگویم دلم گرفته برایت

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment