تادانه

من نویسنده ام نه ...
من نویسنده ام نه سیاستمدار، هرگز تظاهری هم به سیاستمدار بودن نکرده ام؛ اما سیاست همیشه مرا دنبال کرده است. من در کتاب هایم سیاسی هستم، اما سیاست هرگز راه زندگی من نبوده است.
(آستوریاس)

امروز، آفریدن یعنی آفریدن همراه با خطر. انتشار هر اثری, یک عمل است و این عمل با مصیبت های قرنی سر و کار دارد که هیچ چیز را نمی بخشاند. هنرند واقعی نمی تواند با جهانی که خدایش پول است همگام شود.
(کامو)

ما باید در عین حال، هم در خدمت دردمندان و هم در خدمت زیبایی باشیم. صبوری بی حساب، نیرو، توفیقی پنهانی که لازمه این کار است، فضائلی هستند که زندگانی نویی را که نیازمند آنیم پی ریزی می کنند.
(سارتر)

سالیان سال، من از گمنام ترین نویسندگان بوئنوس آیرس بودم. به یاد دارم کتابی به نام «تاریخ ابدیت» نوشته بودم که وقتی پس از یک سال چهل و هفت نسخه آن به فروش رفته بود از شوق و حیرت در پوست نمی گنجیدم.
(بورخس)

من همیشه یک مبارز سیاسی بوده ام، حتی در آن سال هایی که به عنوان شاعر و «عاشیق» شهرت داشتم ... برای من عمل نوشتن، در واقع نوعی عصیان بوده است.
(یاشار کمال)

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment