تادانه

سرای اهل قلم | اژدهاکشان
گزارش مهر ... اینجا
گزارش فارس ... اینجا و اینجا
گزارش دنیای اقتصاد ... اینجا
خبرگزاری حیات ... اینجا

گزارش ایبنا - عبدالعلی دستغیب ... اینجا
گزارش ایبنا - دکتر علی عباسی ... اینجا
گزارش ایبنا - احسان عباسلو ... اینجا

«اژدهاکشان» در سرای اهل قلم ... اینجا

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment