تادانه

دو کتاب از «هادی خورشاهیان»
من کاتالان نیستم
(مجموعه داستان)
هادی خورشاهیان

نشر پرنده
چاپ اول 1388
تیراژ: 3000 نسخه
قیمت 2000 تومان

تا صدای رباب پای قطار
(مجموعه شعر)
هادی خورشاهیان

نشر پرنده
چاپ اول 1388
تیراژ: 3000 نسخه
قیمت 2500 تومان

مرکز پخش: 09123955461

هادی خورشاهیان ... اینجا و اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment