تادانه

مجله جدید
فرهنگ مردم ایران
شماره 15
زمستان 87
مدیرمسوول: علیرضا پویا
سردبیر: اصغر شعاع
مدیر اجرایی: علی آنی زاده

نشانی: تهران، نیاوران، جمال آباد، کوچه پیروز شفیعی، ساختمان واحد فرهنگ مردم، مرکز تحقیقات صدا و سیما
پست الکترونیک: Folklore@irib.ir

جایگاه پیامبر اکرم (ص) در ادبیات شفاهی (ثواقب)، جنبه های نمایشی افسانه های شفاهی کودک و نوجوان (جهازی)، تحلیلی بر قصه های شفاهی مربوط به شاه عباس صفوی (حنیف)، آیین های نوروزی در فرهنگ مردم (ماکویی)، جشن پیر شالیار در آینه فرهنگ مردم هورامان (محمدپور) و مراسم عروسی در آبادی «درتوجان» هرمزگان (پیشدادفر) از جمله مطالب این شماره فصلنامه فرهنگ مردم ایران است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment