تادانه

امروز روز تولد «ع. ا درويشيان» است
علی اشرف درویشیان
آمدن: سوم شهریور1320 کرمانشاه

درباره درویشیان ... اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment