تادانه

امروز روز تولد «صادق چوبک» است
صادق چوبک
آمدن: ۱۴ تیر ۱۲۹۵ بوشهر
رفتن: ۱۳ تیر ۱۳۷۷ کالیفرنیا

درباره صادق چوبک ... اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment