تادانه

برگزیدگان نهایی جشنواره «راوی»
حسین خدنگ

احمد بیرانوند

بنفشه عمید

فاطمه باباخانی

معصومه پالیزبان

مجتبی اسماعیل زاده

محمدباقر اصلیان

نعمت نعمتی

سیما رحیمی

زهرا میمندی پاریزی

پروین کاشانی زاده

پوریا عالمی

زهره شعبانی

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment