تادانه

بيانيه هيات داوران جشنواره راوي
جايزه ادبي راوي جهت كشف استعدادهاي خلاق نويسندگي منطقه ي غرب كشور و معرفي آنها به جامعه ي فرهنگي، با همكاري حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي استان ايلام ، بنياد شهيد وامور ايثارگران استان، بنيادحفظ آثارونشر ارزشهاي دفاع مقدس ايلام وسازمان ملي جوانان استان ايلام برگزارشد.

در اولين دوره ي جايزه ادبي راوي، 235 نويسنده با 350 اثر در دو بخش آثار فاخر ومتعهد و بخش عاشورايي با مضمون ايثاروشهادت ، شركت كردند.

اين آثار در دو مرحله توسط هيات داوران بررسي وداوري شدند .

داوران مرحله ي اول آقايان مجيد قيصري، حسن محمودي وعلي خانمرادي با توجه به معيارهاي متعارف ادبي، از ميان 350 داستان رسيده به جشنواره، 30 داستان را برگزيدند.

داوران مرحله ي دوم آقايان ابوتراب خسروي، يوسف عليخاني وخانم بلقيس سليماني از ميان سي اثر برگزيده، آثار نهايي جشنواره را انتخاب كردند.

هیات داوران اولين جشنواره راوي قبل از اعلام نام برندگان وبرگزيدگان اين جشنواره، ذكر نكاتي چند را ضروري مي داند:

1- هیات داوران بنابه سياستهاي اجرايي هيأت برگزار كننده جشنواره، داستانهاي برگزيده را از شهرستانهاي غربي كشور انتخاب كرده اند. اين امر مبين اين نكته است كه امكان دارد آثاري از ديگر استانهاي كشور به جشنواره رسيده باشد كه واجد احراز رتبه هاي برتر بوده باشند اما به دلايل اجرايي حايز رتبه هاي برتر نشده اند.

2- متأسفانه در بخش داستانهاي عاشورايي با مضمون ايثار وشهادت ، آثار رسيده از جهت كميت وكيفيت از جايگاه ممتازي برخوردار نبودند . به همين دليل هیات داوران در انتخاب و داوري دچار مشكل شدند.از اين روي در اين بخش، هیات داوران هيچ داستاني را مستحقق احراز رتبه هاي اول ودوم ندانست.

3- هیات داوران متأسفانه در نوع نگارش وتدوين داستانها، شاهد نوعي شتابزدگي از سوي نويسندگان براي ارسال داستانها به جشنواره بود. تا آنجا كه آثار رسيده فاقد ويراستاري ونمونه خواني وصفحه بندي دقيق بودند. هیات داوران اميدوار است عزيزان شركت كننده در جشنواره ها با نگاه حرفه اي به آثار خود وجشنواره ها در پيشبرد فضاي فرهنگي جامعه سهيم شوند.

واما هييئت داوران – به دلايل گوناگون آثار زير را حائز رتبه هاي برتر بخش فاخر وعاشورايي مي دانند.

بخش فاخر ومتعهد:

1- هیات داوران به دليل فضاسازي مناسب، پرداخت تأثيرگذار موضوع و زبان كم وبيش پيراسته ، داستان "وقتي هوا بوي سوختن مي دهد" نوشته آقاي حسين خدنگ از ايلام را حائز رتبه اول مي داند.

2- رتبه ي دوم هیات داوران به داستان "مهره هايي از تسبيح سياه آدا" نوشته ي كامران جباري از كردستان ، به لحاظ ساختار كم وبيش خلاقانه اثر، جزئي پردازيهاي دقيق وتأثير گذاري واحد، تعلق مي گيرد.

3- هیات داوران داستان "نقشي" نوشته ي معصومه پاليزبان را به دليل انتخاب موضوع بكر، نثرمناسب و توجه به بارها وآئينهاي اقليمي حائز رتبه سوم مي داند.

واما چنانكه گفته شد هیات داوران در بخش عاشورايي هيچ داستاني را مناسب احراز رتبه ي اول و دوم تشخيص ندادند. وداستان "تجربه هاي نا گفته عاشورا" نوشته ي زنده ياد هومن قاسمي راد ، از آذربايجان را به دليل پرداخت غير مستقيم مضمون شهادت ، سادگي تحسين برانگيز ونمايش هنرمندانه ي محيط، حايز رتبه ي سوم مي داند. همچنين هیات داوران داستان "شمر خون" نوشته ي زهره شعباني از كرج را به دليل دورنمايه طرح كم وبيش محكم ولحظه پردازي هاي نو ونوع روايت به عنوان مهمان ويژه ي جشنواره شايسته تقدير مي داند. همچنين هیات داوران داستان "پشه خاكي ها"، نوشته ي سيما رحيمي ، از ايلام را به دليل انسجام ، ايجاز وفضاسازي مناسب شايسته ي تقدير در بخش آثار فاخر مي داند.

همچنين هیات داوران داستان "مسافرين پيكان مدل 67" نوشته ي حامد عزيزي از همدان را به لحاظ نوع روايت، ايجاد تعليق وكشش و گفت وگوهاي مناسب شايسته ي تقدير مي داند.

همچنين هیات داوران داستان " بي قرار " نوشته نعمت نعمتي از آبادان را به دليل استفاده مناسب از ديالوگ، پايان بندي مناسب وتأثير گذاري داستان ، شايسته تقدير داند.


Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment