تادانه

پوریا عالمی، طنزنویس
پوریا عالمی را این روزها می ستایم برای این که کلمه اش را در بهترین زمانی که می شد، به خدمت هدفش درآورد. جسارتش را برای نوشتن «ستون فال قهوه» روزنامه اعتماد ملی ستایش می کنم.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment