تادانه

تیم های اول تا هشتم مسابقات والیبال ساحلی - مرداد 88 - چابکسر
نشر کتاب پارسه (رضا نائینی - رحمان رئوفی)
قصر موج نیلگون (عظیم جزیده و ابراهیم سنسبیلی)


توسعه ورزشی تهران (آق محمد سلاق - رضا بنیادی)
بانک تجارت (صابر هوشمند - مازیار هوشمند)
چای رحمت گیلان (آرش رامسری - شهرام قاسم خواه)
دانشگاه آزاد (الف) (بهنام توکلی - کمال قریشی)
دانشگاه آزاد (ب) (بهزاد به نژاد - میکائیل تاجر)
فروشگاه ورزشی شهرام (امیر شوشتری زاده - هادی جعفری)
عکس ها اختصاصی تادانه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment