تادانه

سبک و زبان خاص در ادبیات
بوریس پاسترناک، شاعر بزرگ روس:
«… برای من رویای «زبانی جدید» و شکل ِ «بیان کاملا شخصی» مفهومی ندارد. بخاطر این رویا بود که از بیشتر آثار سالهای بیست که فقط به دنبال «تجربیاتِ سبکی» بودند دیگر اثری نیست. فوق العاده ترین کشف ها زمانی اتفاق می افتد که وجود هنرمند لبریز از چیزی گفتنی ست؛ در حالت او زبان رایج را برای بیانِ آن انتخاب می کند و این زبان، در حین کاربرد، از درون دگرگون می شود…»

محمدرضا شفیعی کدکنی:
«صاحب سبک» شدن و «زبان خاص» پیدا کردن کار دشواری نیست. «شاعر شدن» کارِ سختی است. امروزه با بهره وری از نظریه ها می توان ده ها نوع «سبک شعری» و «زبان خاص» به وجد آورد. اما صد سال هم که با نظریه کار کنند یک رباعی مثل رباعیات خیام یا یک غزل مثل غزل های حافظ نمی توانند بگیوند؛ زیرا شاعر شدن است که دشوار است، شعر گفتن است که دشوار است، اما «صاحب سبک شدن» و «زبان خاص» به وجود آوردن، کاری است بسیار سهل و آسان.

منبع: موسیقی شعر/ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی/ موسسه انتشارات نگاه/ چاپ سوم: 1370/ ص چهار

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment