تادانه

گفتگوی «راوی» با علی خانمرادی
خب، البته استان ما بیشتر از اینکه ادبیات مکتوب داشته باشد، دارای ادبیات شفاهی غنی و ارزشمندی ست. که شاید بخاطر توسعه نیافتگی و از آن مهمتر، هشت سال جنگ و پس از آن، چندین سال بازسازی و مشکلاتی از این دست، نتوانسته آنها را به قلم بیاورد. و البته بهتر است بگویم استانی که مردمانش در طول سالیان گذشته، همواره غم نان داشته اند نمی توانند در زمینه ادبیات مکتوب چندان هم ترقی داشته باشد. هر چند اخیراً نویسندگان ایلامی هم توانسته اند در محافل ادبی، حرفی برای گفتن داشته باشند. البته ناگفته نماند که شعر ایلام وضعیت دیگری دارد و همیشه از قطب های مهم شعر کشور بوده است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment