تادانه

امروز روز تولد «فرشته ساری» است
فرشته ساری
متولد ۷ تیر ۱۳۳۵ تهران

درباره ساری
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com