تادانه

گفتگوی «راوی» با مجید قیصری
شاید آن اوایل ادبیات و سینمای ما داشت جنگ را ثبت می کرد که بگویید واقعه ای در چنین جایی رخ داده است. اما الآن دوران ثبت به پایان رسیده و اثبات شده برای مردم دنیا که چنین اتفاق هایی رخ داده. الآن آن دوران کشف است که عرض کردم. پیامدش همان است که گفتم، سلیقه ها عوض شده و عرصه هم برای نویسنده سخت تر شده است. شمامجبورید دست به ابداع بزنید، چه در فرم و چه در مضمون. که بتوانید خودتان را نگه دارید. برای تمام دنیا همین طور است و برای همه هنر ها. حرف تازه اگر نگوییم، به دام تکرار می افتیم و خود به خود حذف می شویم.

ادامه گفتگو

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment