تادانه

نمایشگاه ویدئو-عکس «گراند هتل»
نمایشگاه ویدئو عکس‌های تورج خامنه زاده و مهدی وثوق نیا در گالری آریا

بازدید: 28-19 اردیبهشت ساعت 16 تا 20
گشایش: پنج شنبه 17 اردیبهشت ساعت 16 تا 20
گالری جمعه ها تعطیل است.
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، شماره 1/ تلفن: 88716401

ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘل در دوره قاجار و در زﻣﺎن ﺳﻌﺪاﻟﺴﻄﻨﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﻗﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻌﺮوف ﻗﺰوﻳﻨﻲ، اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻲ ﺟﻮﻻي در ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ قزوین و ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎخ ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن ﺑﻨﺎ ﻣﻲﮔﺮدد. این بنا که از قدیمی ترین هتل های باقی مانده در سراسر ایران است. ‫ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﺎقﻫﺎي ﻫﺘﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ‬ ‫اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻮده و در ﺗﺰﺋﻴﻦ داﺧﻞ از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ روي ﻣﻴﺰﻫﺎ، دوات، ﻗﻠﻢ و ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮاي ﻳﺎدداﺷـﺖﻫـﺎي ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ... ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﻨﺎ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و زﻳﺮزﻣﻴﻦ آن داراي ﻳﻚ راﻫﺮو و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻃـﺎﻗﻲ ﺷـﻜﻞ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از راﻫـﺮو ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ. در ورودي از ﺳﻤﺖ ﺣﻴﺎط ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻴﺸﻪاي ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛـﻪ ﻧـﻮر اﺗـﺎق ‫ﻣﺮﻛﺰي در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺗﺎﻗﻬﺎي دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ در دو ﺳﻮي ﻳـﻚ راﻫـﺮوي ﻃﻮﻳـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪادي از اﺗﺎﻗﻬﺎ در راﻫﺮو ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺨﺸﻲ در راﻫﺮوي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. گراند هتل به روایت تاریخ، محل اتفاقات سیاسی چون طرح کودتای تهران توسط رضاخان بوده است... اطلاعات بیشتر

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment