تادانه

دکترجلال خالقی مطلق در بخارا
اساس کار بر مبنای آن نسخی بود که دشوارتر بوده و به عقیده من هر چه نسخ دشوارتر را انتخاب کنیم به متن اصلی نزدیکتر می شویم. چون کاتبان متن را ساده می کنند نه این که آن را کهن تر نمایند و لذا باید دانست که کدام نسخ دشوارتر است. چنین شیوه تصحیحی ممکن است در نسخ قدیمی تر معتبر باشد زیرا که متون کهن همه آنچه که ضبط شده را انتقال نمی دهند و این چنین شیوه ای نیاز به توضیح دارد و این وظیفه مصحح است نسبت به خوانندگان ... گزارش کامل

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment