تادانه

درباره «رضا سيدحسيني»
گفت به جای "رئالیسم جادویی" که داریم به کارهای مارکز و بورخس و... می‌گوییم لفظ "ادبیات اعجازی" را به کار ببریم؛ در واقع به‌جای "رئالیسم جادویی" بگوییم "ادبیات اعجازی". و گفت که فکر نکنید ادبیات اعجازی مال غربی‌هاست، سابقه‌ی آن در ادبیات ماست و روی تذکرة‌الاولیا خیلی تأکید کرد. و در نویسندگان معاصر هم روی ساعدی مکث کرد و گفت که اگر غلامحسین ساعدی را در زمان «عزاداران بیل» یا «ترس‌و‌لرز» نگاه کنیم خیلی قبل از زمانی بوده که کارهای مارکز در ایران مورد توجه قرار گرفته است ... ادامه
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment