تادانه

«نثر کهن فارسی» و «داود غفارزادگان»
اسرارالتوحید
شیخ ابوالسعید ابوالخیر
به کوشش داود غفارزادگان

نشر افق
چاپ اول 1387
تعداد 2200 نسخه
3500 تومان

ابوسعید ابوالخیر در عرفان ایرانی همان وزنی را دارد که حافظ در شعر فارسی؛ و اسرارالتوحید زندگی نامه این انسان سرخوش بی انکار است که در هزار ماه عمرش یک بار من و ما نگفته و از خود با نشانه غایب «ایشان» یاد کرده است. اساس اعتقاد این عارف، فتوت و جوانمردی است: «راستی با حق و دوستی با خلق»


مقالات
شمس تبریزی
به کوشش داود غفارزادگان

نشر افق
چاپ اول 1387
تعداد 2200 نسخه
2500 تومان

شمس – این پنهان آشکار – گویی بابی بوده که به یمن وجود مولانا باز شده است. زبان گفتار او بسیار جسور، جریان گریز، پرمایه، دقیق و طربناک است.
قلم شمس دام های پر رنگ و ریای زبان مرسوم را چنان از بند می گسلد که نمونه اش را در کمتر اثری به زبان فارسی می توان یافت؛ زبانی که بارقه هایی از آن از طریق شعر مولانا به ما رسیده است.


تذکره الاولیاء
فریدالدین عطار نیشابوری
به کوشش داود غفارزادگان

نشر افق
چاپ اول 1387
تعداد 2200 نسخه
3500 تومان

در زبان فارسی کم تر می توان کتابی به «شیرینی» و «سادگی» تذکره الاولیا یافت؛ کتابی که برای هدایت و راهنمایی ابنای بشر نوشته شده و در روزگاری که شاعران به مدح و هجو و هزل سرگرم بوده اند، مردمان را به بلندنظری، آزادی و دوری از تعصب رهنمون شده است.انگیزه انتخاب هر یک از سلسله کتاب های «نثر کهن فارسی» بیش از هرچیز برخورداری از جوهره ادبی است.
داود غفارزادگان، داستان نویس معاصر، در هر اثر بی آن که کلمه ای به متن بیفزاید، قطعه ها را با آرایشی جدید و براساس نگاهی داستانی در کنار هم قرار می دهد. در این قرائت، به توصیف ها، حالات، فضاسازی، گفتگوها و ایجاز زبان توجه شده است.
پاره ای از واژه ها و تعابیر دشوار نیز معنا شده اند تا خوانندگان جوان تر، دشواری های زبانی را بهتر پشت سر بگذارند و از مطالعه متون کهن، بیش تر لذت ببرند.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment