تادانه

گفتگوی «راوی» با بلقیس سلیمانی
به طور کلی معتقدم هر نویسنده مخاطبان خاص خودش را دارد. و هر کتابی مخاطبش را پیدا می کند. فکر نمی کنم هیچ کدام از ما تصمیم بگیریم از قبل، کتابی عامه پسند بنویسیم و یا کتابی برای مخاطبان خاص. بلکه آن مخاطبان خاص، کتاب شان را پیدا می کند. که آن هم فرایند پیچیده ای دارد. به تعبیر لوسین گلدمن هر نویسنده ای، سخنگوی یک سری طبقات هست و قلمش، خواست آنها را روی کاغذ می آورد. به عبارتی همان کسانی که آمال و اندیشه هایشان را می نویسیم، همان ها می شوند مخاطبین ما. معمولاً خوانندگان ما هم دوست دارند چهره خودشان را در آثار ببینند. من فکر می کنم باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت. از آن سلیقه پایینی که رمان را صرفاً برای سرگرمی می خواهد تا سلیقه هایی که رمان را برای کشف یک ساختار پیچیده می خواهد. این احترام، احترام به انسان است. اصلاً هم معنایش این نیست که داریم مدارا می کنیم و خیلی اهل تسامح هستیم. من فکر می کنم در ذات هنر، این احترام به انسان وجود دارد.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment