تادانه

امروز روز تولد «میترا الیاتی» است
میترا الیاتی
متولد 3 فروردین 1329 تهران

درباره الیاتی
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment