تادانه

امروز روز تولد «بلقیس سلیمانی» است
بلقیس سلیمانی
متولد 2 اردیبهشت 1342 بافت-کرمان

درباره سلیمانی
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment