تادانه

3:14 از مستند عزیز و نگار/ 26 دقیقه

مرتبط
گزارش "رادیو زمانه" را بشنوید ... اینجا
عزيز و نگار - کتاب و فیلم ... اینجا
گفتگو درباره عزيز نگار ... اینجا
شب عزیز و نگار ... اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com