تادانه

امروز روز تولد «صادق هدایت» است
صادق هدایت
آمدن: 28 بهمن 1282 تهران
رفتن: 19 فروردین 1330 پاریس


همه چیز درباره صادق هدایت ... اینجا و اینجا و اینجا و اینجا


Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment