تادانه

رودکی
با صد هزار مردم تنهایی
بی صد هزار مردم تنهایی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link