تادانه

امروز روز تولد «فریبا وفی» است
عکس از رادیوزمانه

فریبا وفی
متولد بهمن 1341 تبریز

درباره فریبا وفی
اینجا و اینجا و اینجا
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment