تادانه

امروز روز تولد «اسماعیل فصیح» است
عکس از «سعید کمالی دهقان»

اسماعیل فصیح
آمدن 2 اسفند 1313 تهران
رفتن 25 تیر 1388 تهران

درباره اسماعیل فصیح ... اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment