تادانه

امروز روز رفتن «بزرگ علوی» است
بزرگ علوی
آمدن: 1282 تهران
رفتن: 28 بهمن 1375 آلمان

درباره بزرگ علوی ... اینجا و اینجا و اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment