تادانه

یک خانواده عاشق


این عکس ها با ایمیل برایم آمدند؛ از دوستی که همه چیزپرست است.
بعد دلم تکان خورد. بعد منتشرشان کردم. بعد مدام ایمیل می زنند که این ها کی هستند؟
می گویم زن و شوهر و دو فرزند؛ یعنی یک خانواده.
و کسی باور نمی کند
چه بگویم به آن ها؟ چیزی می شود گفت یعنی؟
این ها زن و شوهر و دو فرزند هستند؛ یعنی یک خانواده و این یعنی به من و شما هیچ ربطی ندارد باور کنیم یا نه.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment