تادانه

سفرنامه برادران شرلي
چاپ تازه اي از «سفرنامه برادران شرلي» با مقدمه و توضيحات علي دهباشي منتشر شد.
سفرنامه برادران شرلي از چنان اهميتي برخوردار است كه به عنوان يكي از مآخذ تاريخ صفويه مورد استناد قرار مي گيرد . سرآنتوني شرلي و سر رابرت شرلي در يكي از مقاطع حياتي و حساس تاريخ كشورمان به ايران آمدند.
اين سفرنامه به دست «آوانس» از معاريف درباري در عهد ناصرالدين شاه ترجمه شد و به اشاره و علاقه قلي خان سردار اسعد در سال 1290 شمسي به چاپ رسيد .
در اين سفرنامه خاطرات برادران شرلي را از عبور از خاك عثماني ، حلب و عربستان به ايران ، ديده ها و شنيده هاي برادران شرلي از اوضاع و عادات ايرانيان و ورود به دربار ايران در اصفهان مي خوانيم .
اينك ويرايش تازه اي از ترجمه سفرنامه برادران شرلي به كوشش علي دهباشي و با افزودن ضمائم خواندني همچون : سفارت هاي رابرت شرلي به اروپا از نصرالله فلسفي ، داستان عشق رابرت شرلي و دختر ايراني به قلم عباس اقبال آشتياني و چند گفتار ديكر در 280 صفحه از سوي انتشارات نگاه از شنبه 30 آذرماه به بازار كتاب عرضه مي شود . مركز پخش : 66975711

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment