تادانه

حمله اعراب به ایران - 3
یزید بن مهلب، یکی از عمال بنی امیه در گرگان، سوگند خورد که با خون عجم، آسیاب بگرداند. گویند بسیاری از دلیران و سواران و مرزبانان عجم را گردن زد و چون خون روان نمی شد، برای آن که امیر عرب را از کفاره سوگند نجات دهند، آب در جوی نهادند و خون با آن به آسیاب بردند و گندم آرد کردند و یزید بن مهلب از آن نان بخورد تا به سوگند خود وفا کرده باشد. (تاریخ طبرستان. تالیف ابن اسفندیار. تصحیح عباس اقبال. ج 1. ص 174. چاپ 1325 شمسی)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment